Wizja PGL LP

Skuteczne prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, stanowiącej istotę misji, oraz sprawne zarządzanie dużą, rozproszoną terytorialnie organizacją wymagać będą zachowania statusu Lasów Państwowych jako podmiotu państwowego, funkcjonującego na zasadach samodzielności i samofinansowania, realizującego cele i zadania w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach będących własnością Skarbu Państwa na podstawie trójszczeblowej struktury organizacyjnej.

Celem generalnym wizji PGL LP jest stworzenie podstawy do urzeczywistnienia przez Lasy Państwowe strategii rozwojowej, przyjętej przez Pasy Państwowe na lata 2014-2030.

Z kolei cele szczegółowe to ustalenie i dokonanie oceny statusu oraz formy organizacyjno-prawnej Lasów Państwowych, a także zidentyfikowanie, uszeregowanie według kryteriów logiczności oraz dokonanie oceny systemów funkcjonalnych działających w Lasach Państwowych jako nadsystem.

WIZJA funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w 2030 roku: samodzielne i samofinansujące gospodarstwo państwowe, działające w sposób odpowiedzialny, profesjonalny i otwarty na podstawie trójszczeblowej struktury organizacyjnej, prowadzące zrównoważoną gospodarkę w lasach będących własnością Skarbu Państwa.