Lista aktualności Lista aktualności

Leśne Gospodarstwa Węglowe

Projekt ma na celu wskazanie roli obszarów leśnych w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

           Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych

Kierownik projektu

Mariusz Błasiak

Opis ogólny projektu

Leśne Gospodarstwa Węglowe są jednym z flagowych projektów rozwojowych Lasów Państwowych. Działania tego typu prowadzone są ze względu na postępujące, negatywne zmiany klimatyczne, do których głównie przyczynia się wysoka emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia ilości CO2 pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę.

Projekt zakłada integrację wielu obszarów działań:

ochrona środowiska - podejmowanie dodatkowych działań w leśnictwie, zmierzających do zwiększenia pochłaniania atmosferycznego dwutlenku węgla oraz zmniejszenia uwalniania gazów cieplarnianych do atmosfery,

nauka - opracowanie nowoczesnych modeli bilansu węgla w ekosystemach leśnych dla różnych scenariuszy pielęgnowania i hodowli lasu,

gospodarka - zachęcenie przedsiębiorców do zakupu jednostek dwutlenku węgla w celu finansowania działań na rzecz środowiska.

 

Informacje o realizacji projektu

Działania leśników obejmują zalesianie gruntów, rozbudowę struktury pionowej lasu, np. wprowadzanie nowego pokolenia pod osłoną starych drzew, stosowanie różnych sposobów odnowienia lasu i prac pielęgnacyjnych ograniczających emisję węgla z gleby, wykorzystanie do tego celu gatunków o większej naturalnej zdolności pochłaniania dwutlenku węgla.

Integralną część projektu, oprócz wspomnianych, bezpośrednich działań zmierzających do redukcji dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze, stanowią prace badawcze. W projekt zaangażowanych jest wielu naukowców, reprezentujących czołowe uczelnie i instytuty badawcze w Polsce.

W 2018 r. zostało przeprowadzone szacowanie rozmiaru przewidywanych efektów projektu dla 30 najbliższych lat. Według wstępnych wyników lasy w ramach projektu leśnych gospodarstw węglowych dodatkowo pochłoną około 1 mln ton CO2.  Szacowanie zostało wykonane za pomocą programu Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector (CBM-CFS3). Za pomocą modelu możliwa jest analiza zmian ilości zakumulowanego węgla we wszystkich warstwach lasu, w tym w często pomijanych warstwach runa, podszytu, ściółki czy gleby.

Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowy realizowany jest wielotorowo. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bądź osoby fizyczne mogą wziąć w nim udział poprzez zakup Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW), które zostały wytworzone w ramach realizacji działań w projekcie.

Dzięki wspólnym działaniom Lasów Państwowych i Przedsiębiorstw różnych branż, zaangażowanych do tej pory w projekt LGW, skutecznie zrealizowano przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody, edukacji oraz aktywnego udostępniania lasu. Działania te dotyczyły m.in. wykupienia gruntów pod zalesienia, odnowienia lasów na terenach poklęskowych, stworzenia infrastruktury turystycznej, zmodernizowania ścieżek edukacyjnych.

 

Kontakt:

Mariusz Błasiak: tel.:  (22) 58-98-300,  e-mail.: m.blasiak@lasy.gov.pl

Joanna Chrapowicka: tel.:  (22) 58-98-305,  e-mail: joanna.chrapowicka@lasy.gov.pl