Misja PGL LP

Zapisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nakładają na PGL Lasy Państwowe obowiązek prowadzenia gospodarki leśnej w lasach będących własnością Skarbu Państwa w sposób zapewniający trwałe zrównoważenie wszystkich istotnych funkcji lasu: przyrodniczej, społecznej i produkcyjnej. W myśl ustawy oznacza to konieczność „ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania,  teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów” (art. 6, ust. 1 pkt 1a).

Misja PGL LP to:
    - wykorzystanie lasów jako narzędzia ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
    - wykorzystanie lasów do prowadzenia trwałego zaopatrywania gospodarstw domowych w surowiec drzewny
    - współdziałanie i udzielanie pomocy organom sektora rządowego i samorządowego w wielu dziedzinach
    - udzielanie organom i instytucjom władzy publicznej pomocy w zakresie ich funkcji imperialnych
    - stanie na straży praw przysługujących Skarbowi Państwa jako właściciela lasów

 

Wypełniając te funkcje, Lasy Państwowe realizują misję, jaką jest:

  • wykorzystanie lasów własności Skarbu Państwa, jako narzędzia ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, do współudziału w kształtowaniu trwałego i ulegającego ciągłej poprawie bezpieczeństwa ekologicznego globu ziemskiego w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym, w tym poprzez coraz bardziej efektywne wypełnianie przez lasy funkcji ochronnych i wzmagania ochrony różnorodności biologicznej.
  • wykorzystywanie lasów własności Skarbu Państwa do doprowadzenia do trwałego, coraz pełniejszego zaopatrywania gospodarstw domowych oraz różnych gałęzi gospodarki narodowej w surowiec drzewny.
  • współdziałanie oraz udzielanie pomocy organom sektora rządowego oraz samorządowego w zakresie:

     - gromadzenia wiedzy o państwie w drodze inwentaryzacji wielkoobszarowej,

    - uczestniczenia w edukacji ekologicznej.

    - przyczyniania się do kształtowania bezpieczeństwa terytorialnego kraju

    - przyczynianie się do rozwoju, zwłaszcza na terenach o małym stopniu zurbanizowania, a w efekcie wpływanie na zmniejszenie bezrobocia.

  • udzielanie organom i instytucjom władzy publicznej pomocy w zakresie ich funkcji imperialnych.
  • stanie na straży praw , przysługujących Skarbowi Państwa jako właściciela lasów.