Krajowe dokumenty strategiczne

Strategia PGL LP jest zgodna z zapisami krajowych dokumentów strategicznych i przyczyni się w istotny sposób do realizacji kierunków zapisanych w:

 • Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju do roku 2030 – celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa i spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.
 • Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do roku 2030 – głównym celem jest poprawa jakości życia Polaków mierzona wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca oraz zwiększeniem spójności społecznej i zmniejszeniem nierównomierności o
  charakterze terytorialnym.
 • Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do roku 2020 – celem głównym jest wzmocnienie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę życia ludności.
 • Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiskowego – głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości życia dla obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę.
 • Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego – celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągniecia celów rozwoju kraju – wzrostu zatrudnienia i spójności w horyzoncie długoterminowym.
 • Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa – celem głównym jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju.
 • Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 – w tym dokumencie celem jest uczynienie z Polski bardziej atrakcyjnego miejsca do życia, rozwijania wiedzy i podejmowania pracy, a w konsekwencji lokowania inwestycji oraz tworzenia większej liczby trwałych miejsc pracy. Głównym celem jest rozwój kapitału ludzkiego.
 • Strategicznym Planem Adaptacji Dla Sektorów Wrażliwych Na Zmiany Klimatu Do Roku 2020 – celem głównym jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu (poprzez programy adaptacji leśnictwa do zmian klimatycznych, zwiększenie lesistości, wprowadzenie do gospodarki leśnej zasad leśnictwa ekosystemowego, ochrony przestrzeni rolniczej i leśnej, zróżnicowania drzewostanów, ochrony gleb przed erozją, kontroli rozprzestrzeniania się gatunków obcych, monitorowania dynamiki ekosystemów, wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej lasów).
 • Polityki Leśnej Państwa – przyjętej w 1997 r. Celem do realizacji jest wyznaczenie kompleksu działań kształtujących stosunek człowieka do lasu, zmierzających do stworzenia trwałej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności i ochrony oraz roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego.