Lista aktualności Lista aktualności

TRZECI ROK REALIZACJI PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI ZA NAMI

Realizację projektu rozwojowego pn. „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)” zaplanowano na lata 2017-2021. W roku 2022 nastąpi jedynie zatwierdzenie osiągniętych celów w projekcie w wyniku realizacji inwestycji w 2021 r., jak i podsumowanie końcowych efektów projektu.

Cele do osiągnięcia w ramach realizacji projektu:

- zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków;

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w budynkach (min. 25%);

- instalacja odnawialnych źródeł energii.

W 2019 roku zmodernizowano łącznie 20 budynków, jest to znacznie mniej niż pierwotnie zaplanowano. Ze względu na panująca sytuację na rynku budowlanym: wzrost ceny materiałów budowanych, robocizny, jak i brak ofert wykonawców w ogłoszonych postępowaniach przetargowych spowodował, że nie wszystkie inwestycje zostały zrealizowane.

W ramach przeprowadzonych w 2019 roku  inwestycji zamontowano 23 instalacje odnawialnych źródeł energii, w tym 6 instalacji paneli fotowoltaicznych, 10 pomp ciepła, 4 instalacje kolektorów słonecznych oraz 3 kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowanych instalacji OZE to 0,37 MW.  Natomiast łączna oszczędność energii końcowej w wyniku zrealizowanych modernizacji wyniosła prawie 6000 GJ/rok.

Warto również zaznaczyć, iż z  końcem sierpnia ubiegłego roku weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019 poz. 1524). Zmieniona została m.in. definicja prosumenta, dzięki, której jednostki Lasów Państwowych które realizują, bądź zrealizowały inwestycje obejmujące montaż paneli fotowoltaicznych mogą zostać uznane za prosumentów. Zgodnie z nowym brzmieniem, za prosumenta uznaje się „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730)”.  

W latach 2017 – 2019 w ramach projektu zmodernizowanych zostało 101 budynków Lasów Państwowych. Ponadto zainstalowano 130 instalacje odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy ponad 2 MW.

Na podstawie dokumentacji (m.in. świadectwo charakterystyki energetycznej, audyt energetyczny) oszacowano, iż osiągnięte zmniejszenie energii końcowej wyniosło 37 000 GJ/rok. Przez trzy lata realizacji, w projekcie wzięło udział: 76 nadleśnictw oraz 2 zakłady krajowe : OKL w Gołuchowie i LBG Kostrzyca.

 

 

Na 2020 rok do realizacji w ramach projektu zaplanowano modernizację 29 budynków będących
w zarządzie Lasów Państwowych. Zmodernizowane zostaną m.in. budynki biurowe nadleśnictw, budynki edukacyjne, leśniczówki, jak i budynek biurowy Zakładu Usługowo Produkcyjnego LP w Łodzi.  

 

Obecnie trwa nabór wniosków inwestycyjnych na termomodernizację na 2021 r. 

Wymaganą dokumentację należy złożyć do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych najpóźniej do 10.07.2020 r. Zasady naboru jak i realizacji inwestycji w ramach projektu określono w Wytycznych wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie wprowadzenia aktualizacji „Wytycznych do realizacji projektu (…)”