Projekty zakończone Projekty zakończone

Wielki Szlak Leśny

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zarządzania turystyką leśną oraz zapewnienia turystom dostępu do atrakcji i usług turystycznych w bezpieczny sposób.

Tytuł projektu:

         „Wielki Szlak leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji”

Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

        Wydział Edukacji i udostępniania lasu

Kierownik projektu 

         Maria Rothert

Opis ogólny projektu

Turystyka stanowi ważną i dynamicznie rozwijającą się dziedzinę gospodarki. To ważny czynnik rozwoju lokalnego i aktywizacji regionów. Atrakcyjność turystyczną kształtują walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjna.

Lasy pełnią wiele funkcji, w tym funkcję społeczną, udostępniając m.in. zarządzane przez siebie tereny turystom i rekreantom.

Obszary leśne stanowią duży potencjał związany z rozwojem turystyki i rekreacji. Wiąże się to z zainteresowaniem różnych grup użytkowników chcących nie zawsze zgodnie z zasadami udostępniania lasu z niego korzystać. Rosnące oczekiwania społeczne stanowią duże wyzwanie dla Lasów Państwowych. Zapobieganie skutkom antropopresji zwłaszcza na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych jest utrudnione ze względu na brak szczegółowego rozpoznania choćby liczby osób korzystających z lasów, ich dystrybucji. To z kolei wynika z powszechnej dostępności terenów leśnych dla ludności, a z tym wiąże się brak procedur (np. sprzedaży biletów, bram wejściowych itp.) wspomagających monitoring ruchu turystycznego.

Lasy Państwowe wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym budują infrastrukturę rekreacyjną udostępniają teren na różnego rodzaju imprezy sportowo – rekreacyjne, wytyczają szlaki turystyczne przyczyniając się tym samym do ukierunkowania ruchu turystycznego.

Nastąpiło nasycenie infrastrukturą turystyczną terenów leśnych, lecz brak jest pełnej informacji turystycznej z poziomu całych Lasów Państwowych. Promocja walorów turystycznych odbywała się do tej pory za pośrednictwem portalu „Czas w las”.

Celem zwiększenia znaczenia LP jako organizatora wypoczynku na terenach leśnych istnieje potrzeba stworzenia istniejącego portalu i dostosowania do potrzeb odbiorcy i możliwości obsługi ruchu turystycznego, zwiększonego promocją, przez j.o. LP.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zarządzania turystyką leśną oraz zapewnienia turystom dostępu do atrakcji i usług turystycznych w bezpieczny sposób.

Nowoczesny, przystępny i aktualizowany na bieżąco portal z informacją turystyczną powinien zawierać funkcjonalności typu rezerwacja obiektu, gotowe propozycje wycieczek skierowanych do konkretnych użytkowników itp. Równolegle istnieje potrzeba przygotowania mapy turystycznej Lasów Państwowych wraz z atrakcyjnymi propozycjami spędzania czasu w lesie, która będzie zawierała również odzwierciedlenie w formie aplikacji na urządzenia mobilne.

Projekt zostanie podzielony na trzy etapy; stworzenie szczegółowej koncepcji, inwentaryzację, wdrożenie projektu. Efektem końcowym projektu będzie produkt turystyczny w postaci kompleksowej oferty turystycznej.

 

Zasady ogólne realizacji projektu

Projekt będzie realizowany i koordynowany przez Wydział Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP przy współudziale Ośrodka Rozwojowo - Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu oraz Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

W ramach projektu będą realizowane działania związane z przygotowaniem kompleksowej oferty turystycznej skierowanej do turystów i rekreantów.

Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych będą stanowiły ważne ogniwo jako jednostki lokalnie wiodące w koordynowaniu pozyskiwania informacji z nadleśnictw, organizacji turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego i innych partnerów projektu.

Ponadto wszystkie jednostki organizacyjne LP zobowiązane są do świadczenia wzajemnej pomocy dla osiągnięcia celów projektu.

Projekt wymaga podziału na trzy etapy; stworzenie szczegółowej koncepcji, inwentaryzację oraz wdrożenie projektu.

Koszty projektu będą pokryte ze środków funduszu leśnego.

 

Kontakt:

                - Osoba kontaktowa:  Maria Rothert

                - tel.:  22 589 82 37

                - e-mail:  maria.rothert@lasy.gov.pl