Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Wartościowanie Nieruchomości Leśnych

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych zasad umożliwiających ustalenie wartości nieruchomości leśnych, wraz z ich częściami składowymi i funkcjonalnymi.

Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

         Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych   -    Pion Dyrektora ds. Rozwoju (R) – Zespół Rozwoju i Innowacji (RR)

Kierownik projektu

Marcin Gołębiowski

Opis ogólny projektu

          Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowych zasad umożliwiających ustalenie wartości nieruchomości leśnych, wraz z ich częściami składowymi i funkcjonalnymi, będącymi lub mającymi wejść w skład mienia zarządzanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) w ramach zintegrowanego Sytemu Informatycznego Lasów Państwowych.Opracowanie podstaw metodycznych ustalania wartości nieruchomości jest zasadniczym problemem rachunkowości leśnej. Ustalanie wartości nieruchomości leśnych wynika m.in. z przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz.U. 1994 nr 134 poz. 692). Spodziewanym efektem realizacji projektu będzie wykreowanie i wprowadzenie do praktyki standardu rzeczoznawczego. Ponadto, opracowanie nowej procedury ustalania wartości nieruchomości leśnych będzie przydatne m.in. w przypadku zmiany właściciela lasu lub formy użytkowania gruntów leśnych, ocenie efektywności przedsięwzięć gospodarczych w leśnictwie, ocenie wkładu gospodarki leśnej w tworzeniu wartości dodanej i produktu krajowego brutto (PKB) oraz w celu szacowania wartości strat z tytułu szkód leśnych.

 

-          Projekt będzie miał znaczenie naukowe, ponieważ dostarczy niezbędnej wiedzy eksperckiej na temat metod i technik wyceny nieruchomości leśnych w warunkach prawno-organizacyjnych prowadzonej gospodarki leśnej w Lasach Państwowych. Praktycznym celem projektu będzie wdrożenie procedury ustalania wartości nieruchomości leśnych za pomocą aplikacji (algorytmy i oprogramowanie wraz z dokumentacją analityczną i techniczną) w ramach zintegrowanego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Dodatkowym, spodziewanym efektem projektu będzie upowszechnienie dorobku z jego realizacji.

 

-          Projekt jest w fazie przygotowawczej

 

Inne istotne informacje:

                   http://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualnosci

                   http://www1.up.poznan.pl/kel/konferencje/2016-wycena

                   http://www.zsl.ibles.pl/program_IX.html

 

Kontakt:

                - Osoba kontaktowa:  Marcin Gołębiowski

                - tel.:  22 318 70 31

                - e-mail:  marcin.golebiowski@ckps.lasy.gov.pl