Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Termomodernizacja budynków PGL LP

Projekt dotyczy termomodernizacji budynków administrowanych przez LP. Działania te pozwolą na obniżenie kosztów eksploatacji obiektów oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

Nazwa projektu:

„Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”

Komórka organizacyjna realizująca projektu

Wydział Infrastruktury – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Opis ogólny projektu

PGL LP sukcesywnie modernizuje budynki znajdujące się swoim zarządzie. Mimo to stan techniczny wielu z nich jest niezadowalający i generuje wysokie koszty utrzymania, a ze względu na zastosowanie rozwiązań o dużym zapotrzebowaniu energetycznym ma negatywny wpływ na środowisko. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Dyrektor Generalny LP, decyzją nr 535 z 4 listopada 2016 r., uruchomił projekt rozwojowy „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”.

W zmodernizowanych budynkach zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, obniżone zostaną koszty ich utrzymania, a także poprawi się ich standard. Ważną częścią inwestycji będzie także montaż urządzeń wykorzystujących OZE (odnawialne źródła energii), takich jak kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę, dzięki którym wzrośnie udział czystej energii.

Niebagatelne znaczenie ma zwłaszcza ekologiczny aspekt projektu. Wszystkie inwestycje wpisują się w ogólnoświatowy trend zeroemisyjności w budownictwie, czyli dążenia do projektowania i modernizowania obiektów w taki sposób, aby ich użytkowanie wymagało możliwie niskiego zapotrzebowania na energię. Przyczynia się to do przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – w szczególności CO2. W dobie postępujących zmian klimatu na znaczeniu zyskują rozwiązania proekologiczne. W tym przypadku sprzyjające obniżaniu emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszaniu niskiej emisji, będącej przyczyną niebezpiecznego dla zdrowia zjawiska smogu.

Zasady ogólne realizacji projektu

Realizacja zadań projektowych przewidywana jest na lata 2017-2021. Udział w nim biorą jednostki organizacyjne Lasów Państwowych z całej Polski. Zadania realizowane w ramach projektu obejmują kompleksową termomodernizację budynków LP obiektów będących w zarządzie Lasów Państwowych. Podstawą wybranych działań termomodernizacyjnych w danym budynku są wcześniej przygotowane audyty energetyczne dla tych budynków. Do projektu jednostki mogą zgłaszać różnego rodzaju budynki (m.in. biurowe, mieszkalne, ośrodki szkoleniowe, obiekty edukacyjne, socjalne, techniczne) oraz jak również lokalne źródła ciepła i sieci ciepłownicze.

Wśród najważniejszych działań znajdują się m.in.:

  • ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
  • modernizacja/wymiana systemów grzewczych i ciepłej wody użytkowej,
  • modernizacja/wymiana  źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach,
  • modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła,
  • zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu energetycznego),
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
  • wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

W każdym z budynków musi zostać zmniejszone zużycie energii o minimum o 25%.

W projekcie Lasy Państwowe stawiają również na wysokie standardy techniczne, które na mocy regulacji prawnych zaczną obowiązywać dopiero w 2021 r. dla wszystkich działań związanych z ociepleniem przegród oraz wymianą drzwi i okien w modernizowanych budynkach.

Projekt jest finansowany ze środków własnych Lasów Państwowych, z wykorzystaniem funduszu leśnego na pokrycie kosztów materiałów i robót budowlanych związanych z modernizacją energetyczną budynków.

W ramach projektu planowana jest modernizacja ponad 120 budynków. W 2017 roku zakończono modernizację 35 budynków, w których zainstalowano ponad 40 instalacji OZE o łącznej mocy blisko 0,5 MW. Natomiast w 2018 roku przeprowadzono modernizację 49 budynków, z czego w 4 budynkach roboty budowlane kontynuowane są jeszcze w 2019 r. Moc zainstalowanych odnawialnych źródeł ciepła (63 instalacje) wyniosła dwukrotnie więcej niż w roku 2017 – ponad 1,05 MW.  

Mapa 1. Jednostki LP realizujące projekt w 2017, 2018 i 2019 r.

 

Do końca 2019 roku planowane jest przeprowadzenie modernizacji w 35 budynkach będących w zarządzie LP.

 

KONTAKT

Sylwia Studzińska - 22 58 98 392