Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP

Projekt dotyczy działań przygotowawczych do eksploatacji kopalin na złożach położonych w granicach gruntów zarządzanych przez PGL LP i obejmuje etap uzyskania koncesji przez jednostkę LP.

Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

Wydział ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych

Kierownik projektu

Piotr Adamski

Opis ogólny projektu

Powierzenie zadania wydobycia kopalin zakładom o zasięgu regionalnym we wskazanych lokalizacjach na obszarach będących w zarządzie PGL LP. Działanie jest konieczne ze względu na znaczne zapotrzebowanie na surowiec służący do budowy infrastruktury drogowej na obszarach będących w zarządzie PGL LP i ma charakter pilotażowy. Projekt dotyczy działań przygotowawczych do eksploatacji kopalin na złożach położonych w granicach gruntów zarządzanych przez PGL LP i obejmuje etap uzyskania koncesji przez jednostkę LP. Charakter pilotażowy projektu posłuży wypracowaniu procedur pozwalających na uzyskanie koncesji w zakresie wydobywania kopalin ze złóż przez zakłady LP umożliwiającej prowadzenie zakładów górniczych. Pilotaż jest niezbędny ze względu na brak doświadczeń i wypracowanych procedur w powyższym zakresie. Ponadto rozwiązanie to ma dać odpowiedź na pytanie czy wysoka specjalizacja zakładu, a co za tym idzie eksperckość w podejmowanych działaniach na obszarze całego kraju, jest działaniem prowadzącym do samofinansowania. Zdobyte doświadczenie posłuży do opracowania podręcznika wdrażania dla działania "Wydobywanie kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż położonych na gruntach w zarządzie PGL LP – zasady i tryb ubiegania się o koncesję przez jednostki PGL LP". Efektem dodanym projektu będzie stworzenie mapy występowania kopalin na obszarze zarządzanym przez PGL LP oraz planu ich wykorzystania przez jednostki organizacyjne „Lasów Państwowych”

Zasady ogólne realizacji projektu

Projekt realizowany będzie w kooperacji zakładów PGL LP (Ośrodek Rozwojowo - Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach i Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku) z nadleśnictwami (w tym w szczególności: Rajgród, Janów Lubelski i Zwierzyniec) przy aktywnym współudziale Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Lublinie i Białymstoku oraz nadzorze ze strony Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Jednostką odpowiedzialną za kierowanie projektem jest ORWLP w Bedoniu. Jednostkami występującymi o koncesję i odpowiedzialnymi za przygotowanie dokumentacji wnioskowej są zakłady regionalne LP - Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach i Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Giżycku. Rola nadleśnictw polega na współpracy w zakresie przygotowania i wyznaczenia gruntów na których stwierdzono występowanie złóż kopalin własności nieruchomości gruntowej do przekazania w zarząd ZSLP w Siedlcach i ZTiSLP w Giżycku celem prowadzenia eksploatacji złóż. Ponadto wszystkie jednostki zobowiązane są do świadczenia wzajemnej pomocy do osiągnięcia celów projektu. Równolegle do powyższych zadań tworzona będzie we współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi „Lasów Państwowych” baza złóż kopalin własności nieruchomości gruntowej występujących na obszarze w zarządzie PGL LP celem bieżącego i przyszłego wykorzystania przez jednostki będące stronami Porozumienia Ramowego w zakresie zadania „wydobywanie i eksploatacja kopalin ze złóż pospolitych”. Projekt obejmuje również konsultacje i wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi PGL LP oraz koordynację działania udostępniania ( dzierżawy) niektórych gruntów w zarządzie PGL LP na potrzeby poszukiwania i eksploatacji złóż przez podmioty zewnętrzne w szczególności Spółek Skarbu Państwa w których SP reprezentowany jest przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Kontakt:

                - Osoba kontaktowa:  Piotr Adamski

                - tel.:  +48 607 160 017

                - e-mail:  piotr.adamski@bedon.lasy.gov.pl

 

Podręcznik dla jednostek PGL LP: