Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Odnawialne źródła energii

Projekt zakłada m.in. podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych, promocji odnawialnych źródeł energii i pojazdów elektrycznych.

Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu: Wydział ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych

Kierownik projektu: Jerzy Fijas

Opis ogólny projektu:

Głównymi celami projektu są:

1.poprawa bezpieczeństwa energetycznego

2.redukcja emisji gazów cieplarnianych

3.poprawa efektywności energetycznej

4.popularyzowanie pojazdów elektrycznych w transporcie drogowym

5.upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

Przygotowany projekt zakłada kompleksowe podjęcie działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.

PGL LP ze względu na terytorialny charakter swojejdziałalności może stać się podmiotem inicjującym proces dywersyfikacji źródeł zasilania przede wszystkim na własne potrzeby, ale również ze względu na dostęp do zasobów odnawialnych - na rzecz zaopatrzenia w energię innych obiektów na obszarach wiejskich. Efektywność energetyczna i energia odnawialna oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w perspektywie długoterminowej to - najważniejsze wyzwania stojące przed polskim rynkiem energii elektrycznej.

 

Zasady ogólne realizacji projektu

        Etap pierwszy działań koncentruje się na racjonalizacji parametrów w zakresie doboru właściwych taryf optymalizacji mocy zamówionej i opłat stałych. Zakup energii elektrycznej jak i jej dystrybucja odbywałaby się w warunkach zasady TPA. Scentralizowany zakup pozwoli w krótkim czasie osiągnąć oszczędności w kosztach.

        Etap drugi stanowi określenie potencjału dywersyfikacji źródeł zasilania w oparciu o lokalne zasoby. Bazą tych działań będzie inwentaryzacja parametrów energetycznych obiektów LP przeprowadzona na potrzeby „grupowego zakupu” i wykonane audyty energetyczne. Zakłada się zdolność wytwarzania na własne potrzeby, jak i  również możliwość zaopatrywania sąsiadujących obiektów (tzw. wyspa energetyczna) z uwzględnieniem kogeneracji w układach hybrydowych. Głównym czynnikiem agregującym jest dostęp do źródeł zasilania OZE (biomasa drzewna, hydroenergia) i uzupełniająco pozostałe dostępne technologie OZE.

        Etap trzeci pilotażowy zakłada zaprojektowanie i budowę instalacji obejmującej wszystkie źródła energii OZE w skojarzeniu w referencyjnym obiekcie LP.

Celem zasadniczym tej realizacji jest przede wszystkim rozpoznanie podstawowych barier wdrożeniowych oraz zebranie wiedzy niezbędnej do realizacjiprzyszłychprojektów.

       Etap czwarty ściśle związany z budowaniem  zdywersyfikowanych źródeł zasilania szczególnie w przypadku istniejącego bądź planowanego zasilania fotowoltaicznego obejmuje działania prowadzące do rozwoju transportu elektrycznego. Rozwój elektromobilności  przyczyni się do poprawy czystości powietrza, obniżenia kosztów eksploatacyjnych taboru, jak również stanie się istotnym  magazynem energii.

PGL LP powinno włączyć się w program rozwoju transportu elektrycznego również ze względu na silny aspekt wizerunkowy towarzyszący tej rozwijającej się dziedzinie. Działania w tym zakresie obejmują opracowanie koncepcji sieci punktów ładowania pojazdów o charakterze ogólnodostępnym i prowadzenia kampanii wizerunkowej na bazie testowanych pojazdów.

      Etap piąty jest elementem budowania podstaw dla wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w energetyce w zakresie technologii, zarządzania, automatyki w PGL LP. Obejmuje konieczność przeszkolenia wybranych  grup pracowników LP we wszystkich RDLP.

 Kontakt:

                Manager Projektu:  Jerzy Fijas

                - tel.:  +48 600 348 348
                - e-mail:  jerzy.fijas@gdansk.lasy.gov.pl