Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Ochrona rybołowa na obszarach SPA Natura 2000

Projekt ma na celu zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski.

Tytuł projektu

         Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce

      Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Zespół ds. projektu Life

Kierownik projektu

Łukasz Porębski

Opis ogólny projektu

Celem projektu jest zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących etapów:

 1. Identyfikacja stanowisk rybołowów i czynników stanowiących dla nich zagrożenie we wszystkich stanowiskach w Polsce położonych na obszarach Natura 2000 SPA, wraz z analizą czynników ograniczających występowanie rybołowów na obszarach sieci Natura 2000 SPA.
 2. Objęcie specjalną ochroną wszystkich znanych stanowisk poprzez powołanie sieci opiekunów gniazd i stanowisk.
 3. Objęcie monitoringiem satelitarnym 15 rybołowów łącznie w trakcie 3 lat.
 4. Odtworzenie stanowisk rybołowów poprzez budowę nowych 232 gniazd na drzewnych oraz 50 gniazd na słupach wysokiego napięcia.
 5. Zwiększenie bazy żerowej na ich łowiskach w obszarach Natura 2000 SPA w Polsce oraz wzrost wiedzy osób zarządzających jeziorami i stawami.
 6. Zawiązanie ścisłej współpracy międzynarodowej poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczeń z Niemiec, Szwecji, Finlandii i Szkocji oraz transfer najlepszych praktyk na tereny Litwy. Organizacja dwóch konferencji międzynarodowych oraz 3 warsztatów prowadzonych przez ekspertów z zagranicy w celu zwiększenia wiedzy o najlepszych praktykach ochrony rybołowów zagranicą.
 7. Wypracowanie wytycznych dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej w celu wykrywania lub zapobiegania przestępstwom na przyrodzie "Wild Life Crimes".
 8. Wypracowanie wytycznych dla zrównoważonej gospodarki rybackiej w rejonach występowania rybołowa.
 9. Wypracowanie wytycznych dotyczących ochrony rybołowa dla Europy Środkowej
 10. Wzrost świadomości społeczeństwa na temat występowania i biologii rybołowów w Polsce poprzez realizację konkursów dla dzieci, szkolenia specjalistyczne oraz kampanię w mediach promująca realizację projektu oraz ochronę rybołowa.

Zasady ogólne realizacji projektu

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, prowadzi działania z zakresu ochrony przyrody i różnorodności biologicznej w ramach sprawowania zarządu nad lasami państwowymi. Ustawa o lasach nakłada na nią obowiązek m.in. powszechnej ochrony lasów i trwałości ich utrzymania. DGLP prowadzi również wieloletnie działania związane z promocją zrównoważonej gospodarki leśnej, w tym sposobów i metod ochrony ekosystemu leśnego. Dyrekcja Generalna Lasów. Na terenach Lasów Państwowych prowadzone są na mniejszą skalę działania planowane w projekcie takie jak: montaż gniazd na drzewach, monitoring zasiedlenia stanowisk. Lasy Państwowe prowadzą również od kilku lat kampanie edukacyjne z wykorzystaniem transmisją obrazu z kamer zamontowanych przy gniazdach bielików, a od roku również przy gnieździe rybołowów. Doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji tych działań zostały wykorzystane w trakcie przygotowania projektu ochrony rybołowa. Dodatkowo DGLP zrealizowała dwa projekty kampanii edukacyjnych dotyczących wzrostu świadomości społeczeństwa o zagrożeniu pożarowym w lasach.

Projekt dotyczy ochrony gatunku wymienionego w m.in:

 • Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
 • Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (2001) gdzie gatunek ma status VU –gatunek narażony na wyginięcie.
 • Załączniku II konwencji z Bonn
 • Załączniku II konwencji Waszyngtońskiej (CITES).

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 7 października 2014 r. o ochronie gatunkowej zwierząt rybołów jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Obecnie w Polsce jest bardzo nielicznym gatunkiem (ok. 30 par) z tendencja spadkową populacji, o wysokim statusie zagrożenia, dla którego utrzymanie stabilnej populacji wymaga podjęcia działań ratunkowych daleko wykraczających poza ochronę bierną. Rybołów jest jednym z najrzadszych lęgowych ptaków szponiastych w Polsce.

 

Kontakt:

                - Osoba kontaktowa: Łukasz Porębski

                - tel.: 22 58 98 297

                - e-mail:  lukasz.porebski@lasy.gov.pl