Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Las Energii

„Las Energii” to jeden z flagowych projektów rozwojowych Lasów Państwowych dotyczący transformacji energetycznej organizacji.

Inicjatywa i realizacja: Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Planowany okres realizacji projektu: 2021 – 2027 r.

Kierownik projektu: Jerzy Fijas
 
Jego głównym celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w krajowym miksie energetycznym, poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zapewnienia samowystarczalności energetycznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Efekty projektu będą stanowić istotną wartość dodaną do podstawowej roli Lasów Państwowych, jaką jest zachowanie trwałości ekosystemów leśnych w Polsce.

Projekt obejmuje wiele różnorodnych, ale uzupełniających się zadań oraz inwestycji, takich jak:

•    Opracowanie strategii energetycznej Lasów Państwowych.
•    Dzierżawa gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe w celu budowy i eksploatacji OZE.
•    Produkcja energii z OZE w szczególności w instalacjach fotowoltaicznych, turbinach wiatrowych i instalacjach wykorzystujących zielony wodór wraz z budową magazynów energii oraz modernizacją infrastruktury przesyłowej znajdującej się na gruntach LP.
•    Wyposażenie LP w pojazdy napędzane energią elektryczną i paliwami alternatywnymi, a także budowa infrastruktury stacji ładowania tego typu pojazdów na potrzeby własne oraz dostępnej publicznie.
•    Zwiększenie efektywności energetycznej LP poprzez stosowanie innowacyjnych metod zarządzania energią, w tym zakupów nośników energii – wspólnych dla kilkuset jednostek LP.
•    Współpraca inwestycyjna z krajowymi producentami energii oraz klastrami energetycznymi.
•    Współpraca technologiczna z uczelniami wyższymi w zakresie badań i rozwoju: testowanie i wdrażanie innowacji z obszaru efektywności energetycznej i OZE.
•    Promocja i upowszechnianie wiedzy o korzyściach z energii produkowanej z OZE oraz technologiach efektywnego wykorzystywania.

Planowana moc instalacji fotowoltaicznych ma wynieść 300 MW, a turbin wiatrowych – 240 MW.

Aktualnie w LP funkcjonują 33 stacje ładowania elektryków. Docelowo planowane jest zainstalowanie 402 stacji ładowania oraz zwiększenie liczby pojazdów z napędem elektrycznym lub alternatywnym do ponad 120 szt. Część stacji ładowania pojazdów elektrycznych ma być udostępniona również dla użytkowników spoza Lasów Państwowych, po stworzeniu i wdrożeniu systemu do zarządzania siecią stacji ładowania.

Wszystkie inwestycje finansowane będą ze środków własnych Lasów Państwowych (tzw. fundusz leśny). Ponadto planuje się pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, m.in. środków UE.

Projekt „Las Energii” stanowi kontynuację projektu pn. „Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu PGL Lasy Państwowe” realizowanego w latach 2017-2020.