Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów i dla bezpieczeństwa energetycznego państwa

Zadaniem projektu jest zidentyfikowanie, opracowanie i wdrożenie oraz standaryzacja technologii pozyskiwania energii z biomasy leśnej przy maksymalnym ograniczeniu lub eliminacji emisji czynników szkodliwych.

Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

Wydział ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych

Kierownik projektu

Piotr Adamski

Opis ogólny projektu

       Jedną z głównych funkcji gospodarczych biomasy leśnej jest możliwość jej zastosowania dla celów energetycznych, rozumianych jako produkcja energii elektrycznej, cieplnej i chłodu. Obecnie najpowszechniej stosowaną technologią wykorzystania biomasy są różne formy spalania bezpośredniego, czy to w piecach i kominkach w gospodarstwach domowych, poprzez różnego rodzaju kotły opalane drewnem, do współspalania w „dużej” energetyce. Sposoby te jednak nie realizują założeń proekologicznej „gospodarki cyklicznej”, w której wskazuje się ścieżki przetwarzania drewna w biogaz (gaz drzewny) i alkohol, służące następnie do spalania w silnikach cieplnych napędzających generatory.

Polityka proekologiczna realizowana przez Państwo Polskie wymaga zatem od PGL LP, w ramach realizowanej misji, rozpoczęcia prac nad zidentyfikowaniem, opracowaniem i wdrożeniem oraz standaryzacją technologii pozyskiwania energii z biomasy leśnej przy maksymalnym ograniczeniu lub eliminacji emisji czynników szkodliwych, co jest zadaniem projektu. W ramach realizacji projektu planuje się:

 1. Wybudowanie co najmniej 17 składów drewna dla przechowywania biomasy drzewnej

Składy drewna energetycznego powinny służyć do wypełniania następujących funkcji:

 1. funkcji akumulowania węgla
  1. funkcji magazynowania surowca drzewnego:
 • pochodzi ze skupu
 • jest następstwem zrzeczenia
 • do czasu jego załadunku i wywozu celem zużycia energetycznego lub dalszego składowania staraniem nabywcy.
 1. W przypadku wystąpienia stanów siły wyższej, składy drewna energetycznego przeznacza się do wypełniania funkcji składnic przejściowych w odniesieniu do drewna niebędącego drewnem energetycznym.
 2. Wyodrębnione części składów drewna energetycznego powinny ponadto stanowić:
  1. miejsca stacjonowania maszyn, innego sprzętu i urządzeń do usuwania skutków siły wyższej
  2. place stacjonowania maszyn, innego sprzętu i urządzeń do:
 • wynajmowania na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz zakładów usług leśnych,
 • zagospodarowywania wewnątrz instytucjonalnego lub zewnętrznego jako maszyny, sprzęt i urządzenia przekazane przez jednostki organizacyjne LP po ich uznaniu przez kierowników tych jednostek za środki zbędne.  
 1. Składy drewna energetycznego, przy odpowiednim akcie sprawstwa kierowniczego, mogą być wykorzystywane do:
  1. magazynowania kopalin na potrzeby budownictwa drogowego;
  2. w realizacji projektu rozwojowego ukierunkowanego na promocję dziczyzny oraz wyrobów z dziczyzny;
  3. w realizacji projektu rozwojowego ukierunkowanego na promocję budownictwa z wykorzystaniem elementów drewnianych;
  4. przy prowadzeniu aukcji i submisji drewna szczególnego;
  5. prowadzenia obserwacji i badań naukowych lub na potrzeby takich obserwacji i badań, w tym w celu gromadzenia materiału empirycznego na potrzeby doskonalenia modeli matematycznych służących ustalaniu węgla organicznego przechowywane w poszczególnych warstwach lasu.

2.   Dokonanie przeglądu technologii wytwarzania energii z biomasy leśnej

 

Zasady ogólne realizacji projektu

Projekt realizowany będzie w kooperacji DGLP i zakładów PGL LP (Ośrodek Rozwojowo - Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu oraz zakłady wybrane z pośród sygnatariuszy porozumienia o przystąpieniu do projektu) z nadleśnictwami i samorządami wytypowanymi w dalszej części projektu przy aktywnym współudziale odpowiednich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. W niezbędnych przypadkach wsparcia udzielą odpowiednie jednostki naukowo – badawcze. Jednostką odpowiedzialną za kierowanie projektem jest DGLP przy wsparciu ORWLP w Bedoniu. Jednostkami odpowiedzialnymi za przygotowanie dokumentacji składów są właściwe RDLP oraz wskazane zakłady regionalne. Ponadto wszystkie jednostki zobowiązane są do świadczenia wzajemnej pomocy dla osiągnięcia celów projektu.

     

Prace wykonane:

 1. Określenie wymogów jakie w świetle Zasad sprzedaży drewna w LP muszą spełniać składy wielofunkcyjne – konsultacje
 2. Określenie uwarunkowań technologicznych i ekonomicznych instalacji pilotażowych do spalania biomasy (ekspertyzy).
 3. Zatwierdzenie lokalizacji proponowanych składów wielofunkcyjnych.
 4. Zgodnie z aneksem do Umowy między DGLP a Uniwersytetem Przyrodniczym w Krakowie zmagazynowanie drewna niezbędnego do przeprowadzenia badań na składach w Lądku Zdroju, Piszu i Browsku.
 5. Przeprowadzenie prac zmierzających do uporządkowania stanu posiadania łącznie z ustaleniem granic miejsc przyszłych składów wielofunkcyjnych.
 6. Przygotowanie i zlecenie projektów składów wielofunkcyjnych.

 

Kontakt:

                - Osoba kontaktowa:  Piotr Adamski

                - tel.:  +48 607 160 017

                - e-mail:  piotr.adamski@bedon.lasy.gov.pl