Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych

PROJEKT MA NA CELU STWORZENIE OŚRODKA SZKOLENIOWEGO, KTÓRY BĘDZIE SPEŁNIAŁ WYMAGANIA I OCZEKIWANIA SZKOLENIOWE PRACOWNIKÓW LASÓW PAŃSTWOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NAMI FORMACJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO, A TAKŻE MYŚLIWYCH.

Tytuł projektu

          Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k.Tucholi

       Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

Główny Inspektor Straży Leśnej (GS)

Kierownik projektu

Mariusz Woźniak

      Warto obejrzeć:

Film 1

Film 2

Film 3

                 

Opis ogólny projektu

Strzelnicę utworzono na początku lat 80-tych XX w. w celu umożliwienia Strażnikom Leśnym i myśliwym podnoszenia umiejętności strzeleckich. Z czasem z obiektu zaczęli również korzystać funkcjonariusze innych służb mundurowych, co pokazało skalę potrzeb w tym zakresie. Grono korzystających z obiektu osób ustawicznie powiększa się, a nowe technologie stają się coraz bardziej pożądane. Istniejące osie strzeleckie i konkurencje myśliwskie oraz towarzysząca im infrastruktura, aktualnie wymagają modernizacji i unowocześnienia. Realizacja projektu pozwoli zmodernizować istniejące osie strzeleckie (rogacz, dzik, zając) oraz utworzyć nową oś z półrotundą, na której będą możliwe treningi strzeleckie związane z konwojowaniem. Istniejące konkurencje myśliwskie (bażant, skeet, trap) ulegną unowocześnieniu, a do ich grona dołączy parcour. Jednak najważniejszym przedsięwzięciem w obrębie projektu będzie budowa budynku szkoleniowo-administracyjnego wraz z krytą strzelnicą. Pozwoli to na uniezależnienie treningów strzeleckich od warunków pogodowych oraz stworzy przyjazne warunki praktycznej nauki dla adeptów strzelectwa. Ponadto montaż elektronicznych trenażerów połączonych z laserowym systemem treningów wprowadzi nowoczesne i oszczędne możliwości strzelania. W budynku przewidziana jest również sala treningowa do ćwiczeń oraz sala wykładowa, które będą służyć różnym grupom użytkowników. Wyzwaniem obecnych czasów jest doskonale działająca Straż Leśna, w ramach której pracownicy potrafią posługiwać się najnowszymi zdobyczami techniki, ale również prawidłowe wyszkolenie osób mających przydziały do jednostek zmilitaryzowanych na wypadek wojny czy kryzysu, jakimi stają się rdLP w tych przypadkach.

Strategicznym elementem projektu jest również partycypacja w budowie drogi gminnej łączącej obiekt z Tucholą, (inwestycja wspólna z Gminą Tuchola), bez której nie jest możliwe zamierzone funkcjonowanie Centrum w przyszłości. Ponadto, budowa wspomnianej drogi wpłynie korzystnie na rozwój społeczno-gospodarczy terenów sąsiadujących ze strzelnicą.

Zaplanowane rozwiązania nie tylko podniosą poziom treningów strzeleckich (i innych) organizowanych na terenie obiektu, ale również ze względu na zastosowane nowoczesne rozwiązania, uczynią je atrakcyjnymi dla korzystających, co będzie miało niewątpliwie korzystne przełożenie na aspekt ekonomiczny funkcjonowania strzelnicy.

W związku z powyższym, dzięki realizacji projektu będzie możliwe:

- Podnoszenie i utrzymywanie kwalifikacji zawodowych Strażników Leśnych (np. kursy podstawowe, strzelanie statyczne i dynamiczne, sprawność fizyczna, techniki i taktyki interwencji, doskonalenie procedur działania grup interwencyjnych Straży Leśnej, kierowanie ruchem drogowym, posługa sprzętu teleinformatycznego i optycznego, niwelowanie stresu, komunikacja interpersonalna, zmiany w prawie karnym i cywilnym),

 - Szkolenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się bronią przez pracowników PGL LP, którzy mają przydziały organizacyjno-mobilizacyjne na czas kryzysu i wojny do jednostki zmilitaryzowanej, jaką staje się rdLP na czas kryzysu i wojny, ale także ich współdziałanie z tworzącą się obroną terytorialną

 - Podnoszenie i utrzymywanie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej i innych służb oraz członków grup paramilitarnych

- Realizacja wymogów prawnych w zakresie współpracy, w tym na płaszczyźnie szkoleń, pomiędzy Strażą Leśną i Policją poprzez Podnoszenie kwalifikacji Służby Leśnej, w tym Straży Leśnej oraz prowadzenie wspólnych szkoleń dla pracowników Lasów Państwowych oraz funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej/Gminnej, Straży Pożarnej itd., w szczególności w zakresie zasad użycia, przechowywania i konserwacji broni palnej, zasad stosowania środków przymusu bezpośredniego, zwalczania szkodnictwa leśnego, w tym kłusownictwa i kradzieży drewna w lasach

- Uniezależnienie jednostek PGL LP w zakresie realizacji szkoleń od innych podmiotów władających lub zarządzających tego typu obiektami

- Podnoszenie i utrzymywanie umiejętności strzeleckich myśliwych

- stworzenie możliwości nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie łucznictwa

- Stworzenie możliwości organizowania spotkań bractw kurkowych

- Udostępnianie toru motocrossowego

- Udostępnianie toru paintballowego

- Stworzenie i korzystanie z dodatkowego źródła przychodów płynące z jednostek innych niż PGL LP, zainteresowanych doskonaleniem umiejętności funkcjonariuszy niezbędnym w zakresie pełnionej służby

- Nauka i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie gospodarki leśnej oraz zwalczania szkodnictwa leśnego przez uczniów Technikum Leśnego w Tucholi

- Nauka i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie gospodarki leśnej studentów Wyższej Szkoły Zarzadzania Środowiskiem w Tucholi.

Należy również podkreślić współpracę z samorządem na płaszczyźnie projektu oraz rozwój społeczny i gospodarczy, który zostanie zintensyfikowany, jako efekt wtórny realizacji zamierzenia.

 

Zasady ogólne realizacji projektu

Projekt będzie realizowany zgodnie z zarządzeniem nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia przejściowych zasad dotyczących realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przed opracowaniem dokumentu kompleksowo realizującego działalność rozwojową Lasów Państwowych (zn.spr.: OS.011.5.1.2016), w kooperacji DGLP, RDLP w Toruniu oraz Nadleśnictwa Tuchola, a także we współpracy z Gminą Tuchola, m.in. w zakresie budowy drogi gminnej łączącej Tucholę z Centrum, jako elementu strategicznego dla powstania centrum. Liczne konsultacje i ustalenia, na podstawie których określono potrzeby związane z modernizacją i rozbudową obiektu o kolejne elementy infrastruktury, zostały przeprowadzone w okresie poprzedzającym jego rozpoczęcie. Realizacja projektu będzie opierać się na realizacji zadań przez RDLP w Toruniu i Nadleśnictwo Tuchola, z kolei DGLP będzie pełnić rolę nadzorującą.

 

Zespół projektowy

 

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Zadania w projekcie

1

Mariusz Woźniak

mariusz.wozniak@csslp.lasy.gov.pl

Kierownik

2

Jarosław Łyskawa

jaroslaw.lyskawa@torun.lasy.gov.pl

Z-ca Kierownika

3

Jacek Cichocki

jacek.cichocki@torun.lasy.gov.pl

Z-ca Kierownika

4

Robert Paciorek   

robert.paciorek@torun.lasy.gov.pl

Członek

5

Jan Fiderewicz

jan.fiderewicz@torun.lasy.gov.pl

Członek

6

Marek Wyżlic

marek.wyzlic@torun.lasy.gov.pl

Członek

7

Piotr Beszterda

piotr.beszterda@torun.lasy.gov.pl

Członek

8

Tomasz Sołtys

tomasz.soltys@torun.lasy.gov.pl

Członek

9

Honorata Galczewska        

honorata.galczewska@torun.lasy.gov.pl

Członek

10

Marta Weltrowska

marta.weltrowska@torun.lasy.gov.pl

Członek

11

Paweł Dobies     

pawel.dobies@torun.lasy.gov.pl

Członek

12

Marek Waliszewski

marek.waliszewski@torun.lasy.gov.pl

Członek

13

Ariel Skwiercz

ariel.skwiercz@torun.lasy.gov.pl

Członek

 

Kontakt

                Mariusz Woźniak

                  - tel.:   +48 600 328 918

                  - e-mail:  mariusz.wozniak@csslp.lasy.gov.pl

                Waldemar Lesner

                  - tel.:   +48 608 628 991

                  - e-mail:  waldemar.lesner@csslp.lasy.gov.pl