pgl lp

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (akronim PGL LP), w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną.

W skład Lasów Państwowych wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych;
2) regionalne dyrekcje Lasów Państwowych;
3) nadleśnictwa;
4) inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe włada dobrami majątkowymi Skarbu Państwa na podstawie tytułu prawnego jakim jest nieodpłatny zarząd. Wykonując ten zarząd, PGL LP prowadzi działalność na własną :

  • odpowiedzialność
  • ryzyko
  • rachunek

Mając na uwadze powyżej przywołany status prawny PGL LP i jego formę organizacyjną, niezbędna jest realizacja pilnych potrzeb, takich jak:

  • udoskonalenie ram prawnych polskiego leśnictwa – bez naruszenia jego statusu oraz formy organizacyjno-prawnej,
  • ustalenie przez administrację publiczną podstaw strategiczno-programowych leśnictwa,
  • opracowanie, a następnie wprowadzenie do praktyki gospodarczej udoskonalonych w stosunku do stanu aktualnego systemów funkcjonalnych LP.