Dokumenty strategiczne UE

Strategia PGL LP uwzględnia postanowienia merytoryczne zawarte w strategiach UE, w szczególności w :

 1. Strategii EUROPA 2020, która wyznacza 3 priorytety:
 • rozwój inteligentny, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
 • rozwój zrównoważony, czyli wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
 • rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną

i w efekcie której realizowane jest 7 projektów przewodnich, zwanych inicjatywami flagowymi:

 • Unia innowacji” – projekt dot. poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji.
 • Młodzież w drodze” – poprawa warunków systemu kształcenia i ułatwianie młodzieży wejścia na rynek pracy.
 • „Europejska agenda cyfrowa” – upowszechnienie szybkiego Internetu i wzrost korzyści z tego płynących.
 • „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” - uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
 • „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” – poprawa otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP.
 • „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” – modernizacja rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji.
 • „Europejski program walki z ubóstwem” – zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej.

   b. Nowej Strategii Leśnej UE na rzecz lasów i sektora leśno-drzewnego, w której występują 3 zasady przewodnie:

 • Zrównoważona gospodarka leśna, która przyczynia się do realizacji najważniejszych celów społecznych:

 - Ochrona naszych społeczności wiejskich i miejskich

- Wspieranie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju przemysłu związanego z leśnictwem UE, bioenergii oraz zielonej gospodarki w szerszym zakresie

- Ochrona lasów i wzmacnianie usług ekosystemowych

 • Poprawa bazy wiedzy, która przyczynia się do realizacji najważniejszych celów społecznych:

- Jakie lasy posiadamy i w jaki sposób się one zmieniają?

- Nowe i innowacyjne leśnictwo oraz produkty o wartości dodanej

 • Wspieranie koordynacji i komunikacji, która przyczynia się do realizacji najważniejszych celów społecznych:

- Wspólne działania na rzecz spójnego zarzadzania naszymi lasami i ich lepszego zrozumienia

- Lasy z perspektywy globalnej.