Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Termomodernizacja budynków PGL LP

Projekt dotyczy termomodernizacji budynków administrowanych przez LP. Działania te pozwolą na obniżenie kosztów eksploatacji obiektów oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Nazwa projektu:

„Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”

Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Wydział Infrastruktury

Komórka organizacyjna wdrażająca realizację projektu

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Kierownik projektu

Sylwia Studzińska – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Opis ogólny projektu

PGL LP sukcesywnie modernizuje budynki znajdujące się swoim zarządzie. Mimo to stan techniczny wielu z nich jest niezadowalający i generuje wysokie koszty utrzymania, a ze względu na zastosowanie rozwiązań o dużym zapotrzebowaniu energetycznym ma negatywny wpływ na środowisko. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Dyrektor Generalny LP, decyzją nr 535 z 4 listopada 2016 r., uruchomił projekt rozwojowy „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”.

W zmodernizowanych budynkach zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, obniżone zostaną koszty ich utrzymania, a także poprawi się ich standard. Ważną częścią inwestycji będzie także montaż urządzeń wykorzystujących OZE (odnawialne źródła energii), takich jak kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę, dzięki którym wzrośnie udział czystej energii.

Niebagatelne znaczenie ma zwłaszcza ekologiczny aspekt projektu. Wszystkie inwestycje wpisują się w ogólnoświatowy trend zeroemisyjności w budownictwie, czyli dążenia do projektowania i modernizowania obiektów w taki sposób, aby ich użytkowanie wymagało możliwie niskiego zapotrzebowania na energię. Przyczynia się to do przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery – w szczególności dwutlenku węgla. W dobie postępujących zmian klimatu na znaczeniu zyskują rozwiązania proekologiczne. W tym przypadku sprzyjające obniżaniu emisji gazów cieplarnianych (w szczególności CO) oraz zmniejszaniu niskiej emisji, będącej przyczyną niebezpiecznego dla zdrowia zjawiska smogu.

Zasady ogólne realizacji projektu

Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2021

Projekt adresowany jest do jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z całej Polski. Zadania realizowane w ramach projektu obejmują kompleksową termomodernizację budynków LP obiektów będących w zarządzie PGL LP, wynikającą z przygotowanych wcześniej audytów energetycznych dla tych budynków. Do projektu można zgłosić budynki biurowe, mieszkalne, obiekty edukacyjne, techniczne, warsztatowe oraz lokalne źródła ciepła i lokalne sieci ciepłownicze.

Wśród najważniejszych działań znajdą się m.in.:

  • ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
  • modernizacja/wymiana systemów grzewczych i ciepłej wody użytkowej,
  • modernizacja/wymiana  źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach,
  • modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła,
  • zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu energetycznego),
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
  • wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

Warunkiem uczestnictwa jest zmniejszenie zużycia energii w każdym z budynków o minimum o 25%.

W projekcie rozwojowym LP postawiono również na wysokie standardy techniczne, które na mocy regulacji prawnych zaczną obowiązywać dopiero w 2021 r. dla wszystkich działań związanych z ociepleniem przegród oraz wymianą drzwi i okien w modernizowanych budynkach.

Projekt jest finansowany ze środków własnych Lasów Państwowych, z wykorzystaniem funduszu leśnego na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z modernizacją energetyczną budynków.

Łączne środki finansowane przewidziane na realizację zadań w projekcie opiewają na ponad 95 mln zł. W 2017 r. będzie to 13,8 mln zł, a na 2018 r. zaplanowano 22,8 mln zł.

Wybór zadań do projektu odbywa się w ramach corocznych naborów wniosków organizowanych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Najbliższy nabór wniosków przewidziany jest na I kw. 2018 r.

W ciągu 2 najbliższych lat planowana jest modernizacja 125 budynków. W ramach przeprowadzanych inwestycji zostanie w nich zamontowanych ponad 140 różnych instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy 2 MW.

Obecnie w projekcie uczestniczy 88 nadleśnictw, 2 Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych (RDLP w Toruniu, RDLP w Katowicach) oraz 2 zakłady ogólnokrajowe – Leśny Bank Genów Kostrzyca i Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Na przełomie 2017/2018 zostaną rozliczone tegoroczne inwestycje, natomiast do końca czerwca zostanie przedłożona do akceptacji DGLP lista zadań zakwalifikowanych do projektu na 2019 r.

Mapa 1. Jednostki LP realizujące projekt w 2017 r. i 2018 r.

 

Zespół projektowy

Sylwia Studzińska _Kierownik Zespołu Termomodernizacji

Katarzyna Błyskun

Kalina Juszczyk

Kontakt:

tel.: 22 318 70 33, 22 318 70 86, 22 318 70 76

e-mail: termomodernizacja@ckps.lasy.gov.pl