Wybierz projekt rozwojowy Wybierz projekt rozwojowy

Leśne Gospodarstwa Węglowe

Projekt ma na celu wskazanie roli obszarów leśnych w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych.

 

Komórka organizacyjna nadzorująca realizację projektu

           Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych

Kierownik projektu

Mariusz Błasiak

Opis ogólny projektu

Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe jest jednym z flagowych programów rozwojowych Lasów Państwowych. Działania tego typu prowadzone są ze względu na postępujące zmiany klimatyczne, których głównym czynnikiem sprawczym jest wysoka emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Projekt ma następujące zadania: zwiększenie ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę, redukcję emisji z obszarów podmokłych oraz magazynowanie węgla na składach drewna. Metodyka projektu obejmuje sporządzenie opisu taksacyjnego, wyróżnianie i kartowanie siedlisk leśnych, pobór próbek glebowych, ocenę różnorodności biologicznej w wydzieleniach leśnych, pobór materiału organicznego, oznaczanie niektórych właściwości fizycznych gleby metodą cylinderkową. Na obszarze 26 nadleśnictw prowadzone są działania dodatkowe, tj. odpowiednio zmodyfikowane pod kątem wzmożenia akumulacji węgla organicznego, takie jak zmiana ścieżki pielęgnowania lasu i jego użytkowania przedrębnego w celu zwiększenia przyrostu bieżącego drewna w drzewostanach głównych, zmianę wieku wymiany generacyjnej lasu, zastępowania sadzenia oraz podsadzania leśnej roślinności drzewiastej i krzewiastej samosiewem lub siewem nasion a sadzenie wykonywane w sposób minimalizujący naruszenie wierzchniej warstwy gleby, zmianę użytkowania rębnego lasu poprzez zastosowanie rębni złożonych, które charakteryzują się wydłużonym czasem trwania drzewostanu macierzystego, zadrzewienie gruntów zajętych pod infrastrukturę, zmniejszenie powierzchni szkółek leśnych na rzecz pozyskiwania sadzonek z podszytów, zwiększenie powierzchni wprowadzania podszytów, zwiększenie skuteczności odnawiania lasu poprzez zmniejszenie zakresu prac w zakresie poprawek i uzupełnień. Prace odbywają się na wytypowanych wydzieleniach leśnych i mają na celu zmagazynowanie dodatkowych ilości węgla. W połowie 2018  r. planowane jest wprowadzenie pierwszych jednostek dwutlenku węgla w system obrotu oparty na aplikacji „e-LGW”, który ma na celu organizację sprzedaży wcześniej wspomnianych jednostek nabywcom. Zakup tych jednostek powoduje korzyści na polu kształtowania stosunków z otoczeniem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zasady ogólne realizacji projektu

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2026. Nadzór nad realizacją projektu pełni Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Realizacją zadań zleconych zajmują się: Zakład Informatyki Lasów Państwowych, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Nadleśnictwa, Jednostka Audytorska, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, inne jednostki wykonawstwa urządzeniowego np. TAXUS SI Sp. z o. o., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, placówki naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe, podmioty wspierające. Źródłem finansowania projektu jest fundusz leśny.

Informacje o realizacji projektu

Działania jednostek organizacyjnych:

Działania prowadzone są obecnie w 23 nadleśnictwach na terenie całego kraju na powierzchni wydzieleń blisko 12 000 ha.

 

Rysunek 1 Powierzchnia planowanych działań dodatkowych według podziału na jednostki organizacyjne

 

Podczas okresu prognostycznego (2017-2026) głównymi działaniami dodatkowymi będą podsadzenia (W-PODS – 4 328,66 ha), odnowienia prowadzone tzw. Metodą Sobańskiego (W-ODOD – 1 368,60 ha), odnowienia naturalne (O-NAT – 611,60 ha), pozostałą część działań dodatkowych stanowią zalesienia, wprowadzania gatunków szybkorosnących, stosowanie rębni niezupełnych, zmiana wieku rębności drzewostanów oraz odnowienia na powierzchniach otwartych.

 

Rysunek 2 Planowane działania dodatkowe w ramach projektu LGW

 

W 2018 r. planowane są działania na powierzchni zredukowanej blisko 800 ha. Największy udział stanowią podsadzenia (65%) oraz odnowienia tzw. Metodą Sobańskiego (29%).

 

Rysunek 3 Planowane działania dodatkowe w 2018 r.

 

 

Kontakt:

                - Osoby kontaktowe:  Joanna Chrapowicka                                            

                                                       - tel.:  (22) 58-98-305                                              

                                                       - e-mail:  joanna.chrapowicka@lasy.gov.pl

                                                   Rafał Frąckowiak

                                                       - tel.:  (22) 58-98-307

                                                       - e-mail:  rafal.frackowiak@lasy.gov.pl

                                                   Andrzej Jasiński

                                                       - tel.:  (22) 58-98-307

                                                       - e-mail:  andrzej.jasinski@lasy.gov.pl