Lista aktualności Lista aktualności

Zdrowe, bo z polskich lasów

Już trwają prace w ramach projektu „Zdrowa żywność z polskich lasów”. Lasy Państwowe chcą promować żywność pochodząca z terenów leśnych.

Projekt ten to doskonała szansa na dotarcie ze zdrowymi, najwyższej jakości produktami. Jednym z założeń projektu jest także aktywizacja zawodowa lokalnej ludności poprzez zorganizowanie sieci producentów i przetwórców produktów pochodzących z lasu.

Projekt „Zdrowa żywność z polskich lasów” zakłada działania związane np. z odtworzeniem sieci skupów, składowania, przechowywania i sprzedaży dziczyzny, bądź zorganizowania sieci producentów żywności z produktów pochodzących z lasów, w skład której wejdą lokalni producenci i przetwórcy oraz gospodarstwa indywidualne, ale również zorganizowanie infrastruktury związanej z gospodarstwami rybackimi istniejącymi w strukturze Lasów Państwowych.

Jeden z punktów projektu dotyczy także ochrony pszczół i zwiększonego udziału roślin miododajnych w lasach oraz racjonalnego udostępniania lasów dla potrzeb pszczelarstwa. Działania mają pomóc w rozpoznaniu potencjału miododajnego lasów i możliwości ich racjonalnego wykorzystania w ramach gospodarki pszczelarskiej poprzez utworzenie sieci pasiek monitorujących rozkład pożytków pszczelich w różnorodnych drzewostanach.

Wnioski z tej części projektu zostaną włączone do obowiązujących w LP zasad prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej.

Obecnie zakończono badanie ankietowe skierowane do pracowników Lasów Państwowych. Po opracowaniu jego wyników podjęte zostaną kolejne kroki związane z uruchomieniem monitoringu rozkładu pożytków pszczelich w zależności od drzewostanów.
W ramach tego działania, na wsparcie podczas zakładania pasiek, mogą liczyć również pracownicy Lasów Państwowych.

Projekt „Zdrowa żywność z polskich lasów” wprawdzie zawiera wiele różnych elementów, ale już dziś zrealizowano część zadań.

W ramach działań związanych z promocją dziczyzny zorganizowano 12 punktów sprzedaży - na terenie RDLP w Katowicach dwa, a na terenie olsztyńskiej dyrekcji LP dziesięć.

Doświadczenia z organizacji i eksploatacji tych punktów wraz analizą prawną i ekonomiczną będą podstawą do opracowania jednolitych zasad tworzenia kolejnych takich miejsc w pozostałych OHZ Lasów Państwowych.

Lasy Państwowe podpisały również List intencyjny z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w sprawie współpracy przy certyfikacji produktów pochodzących z lasów, wytworzonych przez podmioty gospodarcze prowadzące przetwórstwo dziczyzny oraz innych płodów lasu.

Celem tego działania jest weryfikacja jak najlepszej jakości produktów oraz ich pochodzenia z lasów. Będą one otrzymywały znak przyznawany przez tę Izbę oraz Lasy Państwowe. Zaplanowano również kampanię obejmującą promocję wszystkich produktów z lasu. Stworzono wspólny logotyp, który będzie umieszczany na produktach, punktach sprzedaży bezpośredniej i punktach oferujących w sprzedaży produkty z lasu.

Opracowana została także wizualizacja oraz standardy związane z wyposażeniem punktów wchodzących w skład sieci „Dobre z lasu”. Obecnie już trwają prace w wybranych lokalizacjach w Warszawie, Katowicach, Olsztynie i Radomiu.

W przyszłości, pod kątem sprzedaży w odpowiednich warunkach płodów runa leśnego, zostaną dostosowane już istniejące parkingi leśne.

Projekt przewiduje także budowę dwóch małych przetwórni dla rozszerzenia sprzedaży bezpośredniej ryb oraz urozmaicenia i wzbogacenia oferty handlowej. Zadania te są realizowane przez Gospodarstwa Rybackie w Krogulnej i Niemodlinie.